Podmínky použití webových stránek

Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek užívání webových stránek projektu Hledá se obchod (dále jen „Projekt“).

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.hledaseobchod.cz je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČO: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.hledaseobchod.cz (dále jen podmínky). Internetové stránky www.hledaseobchod.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Komu je projekt určen

Vstoupit do Projektu mohou fyzické osoby, které jsou obyvateli ČR (dále jen „Uživatel“).

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.hledaseobchod.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

Provozovatel je oprávněn smazat podněty a hlasy, které:

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.hledaseobchod.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.hledaseobchod.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.hledaseobchod.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.hledaseobchod.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost ani za přímé, nepřímé, nahodilé, zvláštní, exemplární nebo následné škody, a to jakéhokoliv druhu a jakkoliv související nebo vzniklé ve spojení s těmito internetovými stránkami www.hledaseobchod.cz či jakýmkoliv užíváním těchto webových stránek nebo jakýchkoli stránek, či zdrojů které jsou s nimi propojeny, je na ně uveden odkaz nebo je k nim umožněn přístup prostřednictvím těchto webových stránek, ani za škody související s užíváním nebo stažením nebo přístupem k jakýmkoli materiálům, informacím, produktům nebo službám, včetně, a to zejména, za ušlý zisk, přerušení nebo ukončení obchodní či jiné podnikatelské činnosti, ztrátu úspor, ztrátu programů nebo jiných dat, a to ani v případě, když došlo k upozornění či informování o možnosti vzniku takových škod předem. Vyloučení nebo zřeknutí se odpovědnosti se vztahuje na všechny příčiny žaloby, ať už na základě porušení smluvního vztahu, záruky, mimozávazkového vztahu nebo jiné odpovědnosti.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.hledaseobchod.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle moderních bankovních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré klientské informace jsou chráněny bankovním tajemstvím a související povinností mlčenlivosti provozovatele.

Stránka www.hledaseobchod.cz používá službu Google Analytics , poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Informace o zpracování osobní údajů a souhlas s jejich zpracováním

Vyplněním informací ve formulářích na stránkách www.hledaseobchod.cz Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem nad rámec, kdy právní předpisy tento souhlas nepožadují, pro marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu, který může Uživatel provést bezplatně na infolince 800 300 300 nebo v jakékoli pobočce Provozovatele, tj. pobočce ČSOB či Era finančním centru. Provozovatel bude moci zpracovávat údaje, které Uživatel uvedl na internetových stránkách nebo mobilních aplikacích Provozovatele. Bude se jednat zejména o identifikační a kontaktní údaje, včetně emailové adresy a telefonního čísla.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, Provozovatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávněných zájmů Uživatele, příjemci, případně kategoriích příjemců. Provozovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele shledána oprávněnou, Provozovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Provozovatel žádosti Uživatele, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se Uživatel obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů Uživatele jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Chci se zapojit